150 YILLIK BİR SÜREÇTE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKAMIZ

İzmir 2018

Türkiye de öğretmen yetiştirme politikası, 150 yılı aşkın bir süredir, ne yazık ki hala kurumlaşamamıştır. Bunun nedeni eğitim-öğretim  planlamalarının ileriye yönelik değil, günlük politikalara ve koşullara göre yapılmasıdır. Oysa eğitim, politika ve siyasete  malzeme olmayacak kadar önemli bir konudur. Devlet eğitim sorununa,  politikalar ya da partiler üstü  bir anlayışla yaklaşmalıdır.

Ancak şimdiye dek görünen, sistemin yap-boz ya da deneyelim-görelim anlayışıyla, konunun uzmanlarına,  bilim adamlarına, üniversitelere ve hatta TTK’na (Talim Terbiye Kurulu) danışılmadan, görüşleri alınmadan, öğretmenler ve toplum hazırlanmadan, kararların alınıp uygulandığıdır.

Türkiye’de Öğretmen yetiştirmenin temelleri 1850’li yıllara dayanır.İlkokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla 16 Mart 1848’de, İstanbul’ da İlk Öğretmen Okulu (Darülmuallimin) açılmıştır. Ama  bu okul ne yazık ki çağdaş eğitim ilkelerini benimeyen bir kurum değildi. 1869’ da çıkarılan tüzük de özgün olmayıp, Fransa eğitim yasalarının kopyasıydı. 1890 yıllarda  bu okullarda pedagojik dersler konulmuş ve Selanik, Edirne gibi illerde de ilk öğretmen okulları açılmıştır. Ancak  bu alanda gerçek ivme 1909’da  İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nun ıslahatıyla başlar. Bu okulda görev alan eğitimciler ve düşünürler zengin bir eğit-bilim ortamı yaratırlar.  (1).H.Hüsnü CIRITLI . Cumhuriyet Gazetesi. 19.03.1983

1909 yılında yapılan bir düzenlemeyle İstanbul Erkek Öğretmen Okulu  ilk, orta ve yüksek öğretmen okulları bölümlerine sahip oldu.1915 yılında, Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesi adını taşıyan bir tüzük ile İstanbul da büyük bir Kız ve Erkek Yüksek Öğretmen Okulu açılması sağlandı. (2)Milli Eğitimle İlgili Mevzuat. Der.  Reşat Özalp. MEB.1982

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri zaman zaman  yabancı ülkelerden uzmanlar getirip onların görüşlerinden yararlanmayı düşünürler. Amerikallı John Dewey’de bunlardan biridir.  J. Dewey çağrılı olarak 1924’te Türkiye’ye gelir. Eğitimle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunduktan sonra Eğitim sistemimizle ilgili geniş bir rapor hazırlar. Bu raporun önemli bir bölümü  köy öğremenlerinin yetiştirilmesi ve sanat eğitimiyle ilgilidir. John Dewey’in raporunun etkileri 1960’ lı yıllara değin sürer. Bu arada İstanbul İlköğretmen Okulu bünyesinde  Çapa Resim-Müzik Semineri adı aldında, öğretim süresi 3 yıl olan bir okul açılır. Bu okula ilköğretmen okulu 3. Sınıf öğrencileri seçilerek alınırdı. Öğrencilere sanat ve pedagojik içerikli dersler verilmekteydi. Aralıklı bir kaç dönemden sonra,  Çapa Resim-Müzik Semineri kapatılmıştır.

Orta okullara  alan öğretmeni yetiştirmek amacıyla, Gazi Eğitim Enstitüsü 1926 yılında, sadece 16 öğrenciyle, önce Konya’ da açılır ve bir yıl sonra Ankara’ya taşınır. Öğrenim      süresi iki yıldır. Ardından 1932 yılında  öğrenim süresi üç yıl olarak planlanan Resim-iş bölümü açılır.  Gazi Eğitim Enstitüsünün ardından İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Samsun’da eğitim enstitüleri açılır. İlerleyen yıllarda bunları diğerleri izler.

Milli Eğitim Bakanlığı çoğu kez dış ülkelerde uygulanan  eğitim programlarını oldukları gibi Türkiye’de  uygulama eğilimi göstermiştir. Ancak toplumsal yapımıza uymayan bu  programlar başarıya ulaşamadı. 1940’ta Köy Enstitüleri’nin kurulmasına  değin.

Köy Enstitüleri, toplumsal yapımıza uygun ve en önemlisi de tümüyle bizlere özgü bir öğretmen yetiştirme programıydı. Köy Enstitüleri Hasan Ali Yücel’in  Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, İsmail Hakkı Tonguç’un İlk Öğretim Genel Müdürlüğüne atanmasıyla,  17 Nisan 1940’da, 3803 sayılı kanunla kuruldu. Bu enstitülerde, sadece okuma yazma öğreten öğretmen yerine, köylüye tarımda, hayvancılıkta, sağlıkta, yapıcılık ve zanaatkarlık alanlarında yol gösterecek, köyün ve köylünün ekonomik kalkınmasına katkıda bulanabilecek öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanıyordu.

Köy Enstitüleri’nin  en belirgin özelliği,  ülkemiz koşullarına uygun ve çağdaşlaşma yolunda topluma yol gösterici olmasıdır. Dünyada başka bir örneği olmayan bu kurumlar,  katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı, ders programları ve uygulanan eğitim yöntem ve ilkeleri ile pek çok ülkenin de ilgisini çekmiştir.

Köy Enstitülerinde kültür, ziraat ve teknik derslerin yanı sıra güzel sanatların her alanında gösterilen çabalar aynı zamanda çağdaşlaşmanın da göstergesi olmuştur.  Bu okullarda resim, müzik ve beden eğitim dersleri en önemli derslerdir. Donanımlı resim atölyeleri, müzik odaları ve salonları sanatsal uygulamalar için elverişli ortamlardır. Yıl sonu  resim sergileri, müzik konserleri, hafta sonları yapılan sınıf geceleri öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar sağlamaktadır. Kuşkusuz dönemin yöneticilerinin (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı, İlköğretim Genel Müdürü ve okul yöneticilerinin) güzel sanatlara yaklaşımları, bu etkinlikleri desteklemeleri Köy Enstitüleri için  de büyük bir şanstır. (3)Arif Ziya TUNÇ,”Köy Enstitülerinde Sanat Eğitimi ve Dönemin Yöneticilerinin Sanata Yaklaşımları”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 26, s.34- 40, 2009

Köy Enstitülerinin güzel sanatlarla olan bu yakınlaşmasıyla ülkemiz edebiyat, müzik ve görsel sanatlar alanında pek çok sanatçı kazanmıştır. Bir toplum çağdaşlaşma yolunda, sahip sanat ve kültürel zenginliğiyle ilerleyebilir. Köy Enstitüleri yöneticileri ve öğretmenleri, sanatın bir toplum için gereklilik olduğunun bilincindeydiler. Köy Enstitülerinde işlenen sanat dersleri  ve etkinlikleri, toplumsal aydınlanmada sanatın da, bilim ve akıl gibi yol gösterici bir işleve sahip olduğunu ortaya koyar. Köy Enstitülerindeki sanat dersleri programlarını İ. Tonguç hazırlamıştı ve bu program, eğitimin toplum yaşamından kopuk olmaması prensibine dayanıyordu. (4). AKTAN, M.A.,Köy Enstitüleriyle Canlandırıcı Eğitim Yolunda, Etki Yayınları, İzmir, Mart-1999  s.56   Öğrencileri iş aracılığıyla iş içinde ve meslek için eğitilmelerini hedeflemişti. Kısaca enstitülerde yaşam biçimi iş ve üretime dayalı bir eğitim sistemidir. Tonguç Güzel sanatlar etkinliklerinin eğitimde yer almasını ve bireyin sadece seyreden, izleyen ya da dinleyen değil, işin içine girerek, uygulayarak, çalarak, söyleyerek gerçek bir katılımcı olmasını amaçlamaktaydı. (5) Halk Okulları Sistemi KÖY ENSTİTÜLERİ, Eğt. Der. İzmir Şubesi. Emre Basımevi, İzmir, Nisan-2001 s.81

Köy Enstitüleri 27 Ocak1954’te, 6234 sayılı yasa ile ilköğretmen okullarına dönüştürülerek kapatıldı. (6)Köy Enstitüleri ve Yeni Arayışlar Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Yayınları, Uşşak Matbaası, İzmir, 2003, s.110    Ancak ilköğretmen okullarında İfade ve Beceri Derslerine (Resim-iş, müzik ve Beden Eğitimi)  olan ilgi devam etti. İlkokul öğretmeni olarak görev alan öğretmenler sınıflarında resim-iş derslerini de yürüttüler. (Daha sonra, 1982 yılında yapılan düzenlemelerle bu derslerin eğitim fakültesi mezunu branş öğretmenleri tarafından verilmesi sağlandı.) Bu yönüyle köy enstütülerini, günümüz sanat eğitiminin öncüsü sayabiliriz.

 

Eğitim fakültelerinde Yeniden Yapılanma Programı

Eğitim Enstitüleri, orta dereceli okullara branş öğretmeni yetiştirmek üzere açılmış ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardı. 1978-1979 öğretim yılından  itibaren, yeni bir yapılanmayla süreleri dört yıla çıkarılarak  “Yüksek Öğretmen Okulları”na dönüştürüldü. 1982 de yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile de,  öğretmen yetiştirme  görevi Milli Eğitim Bakanlığından alınarak üniversitelere bırakıldı ve Yüksek Öğretmen Okulları da  Eğitim Fakültelerine dönüştü. 1996 yılında eğitim fakülteleri programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları başlamış ve yürütülen programlarda bir takım değişiklikler yapılmıştır.  16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve 1997-1998 öğretim yılında  uygulanmaya başlanan 8 yıllık (günümüzdeki karşılığı K-12 ) zorunlu ilköğretim düzeyindeki okullara sınıf öğretmeni ile branş öğretmeni  ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.  Bunun yanında ortaöğretim öğretmenliğinin  lisansüstü düzeye kaydırılması ve gerek lisans ve gerekse lisans üstü düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde adımlar atılmıştır. Yeni düzenlemeye göre oluşturulan lisans ve lisansüstü düzeydeki programlar 1998-1999 yılından itibarenuygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenleme ile öğretmen yetiştiren programlarda yer alan dersler ve içerikleri yeniden belirlenmiştir.Tüm bu girişimlerin temel amacı ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek daha nitelikli öğetmenler yetiştirmektir. (7) Meral AKSU, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı 22-23-24 Eylül 2005, Ankara  

Özellikle zorunlu derslerde sayı ve çeşitleri artan formasyon dersleri nedeniyle, Ana Bilim Dalı öğrencilerinin meslek yaşamlarında, öğrencilerle iletişim kurmada ve rehberlik rehberlik yapmada  başarılı oldukları bir gerçektir. Ancak bu programın sanat uygulamalarına yönelik derslerin sayı ve sürelerini azaltması, uzmanlar ve akademisyenler arasında bir tartışma konusudur. Haftalık toplam ders yükünün 25 saati geçmediği bir program ne yazık ki öğrenci ve öğretim elemanlarının sanata ve derslere olan ilgisini  azaltmaktadır. Bunu önlemek için, Buca Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye’de diğer fakültelere örnek olacak bir adım atarak, Yeniden Yapılanma Programı’nda formasyon derslerine dokunulmadan, sanat derslerinin sayısını ve çeşitlerini arttırılmıştır.  Bu da, fakültenin Bologna sürecine dahil olmasının getirdiği avantajdan yararlanılarak, derslerin mevcut kredilerindeki ayarlamalarla, öğrencilerin seçmeli ders havuzundan daha çok ders almaları sağlanarak gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda Yeniden Yapılanma Programı’nda değişiklik yapılmadan önceki dersler, süreleri ve haftalık toplam ders yükü verilmiştir.

 

2001-2002 Öğretim yılı Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı:

 

Birinci Yıl

Güz Yarıyılı (1)

Desen   :   4  saat
Temel Tasarım   :   6  saat
Perspektif   :   3  saat
Sanat Tarihine Giriş   :   2 saat
Türkçe I; Yazılı Anlatım   :   2 saat
Yabancı Dil   :   3 saat
Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi I   :   2 saat
Öğretmenlik Mesleğine Giriş   :   3 saat

Toplam    :   25 saat

————————————————————–

Bahar Yarıyılı (2)

Temel Tasarım   :   6  saat
Yazı   :   3  saat
Türk Sanat Tarihi   :   3 saat
Batı Sanatı Tarihi   :   3 saat
Türkçe II; Sözlü  Anlatım   :   2 saat
Yabancı Dil   :   3 saat
Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II   :   2 saat
Okul Deneyimi   :   5 saat

Toplam   :   27 saat

————————————————————–

İkinci Yıl

Güz Yarıyılı (3)

Ana Sanat Atölye   :   6  saat
Seçmeli Ana Sanat Atölye   :   4  saat
Çağdaş Dünya Sanatı   :   2 saat
Ana Sanat Atölye teknolojileri   :   3 saat
Gelişim ve Öğrenme I   :   3 saat
Sanatsal Yaratma I   :   3 saat

Toplam   :   24 saat

————————————————————–

Bahar Yarıyılı (4)

Ana Sanat Atölye   :   6  saat
Seçmeli Ana Sanat Atölye   :   4  saat
Çağdaş Türk Sanatı   :   2 saat
Bilgisayar   :   4 saat
Öğretimde planlama ve Değer.   :   5 saat
Gelişim ve Öğrenme I   :   3 saat
Sanatsal Yaratma II   :    saat
Mitoloji   :   3 saat

Toplam   :   24 saat

————————————————————–

Üçüncü Yıl

Güz Yarıyılı (5)

Ana Sanat Atölye   :   6  saat
Seçmeli Ana Sanat Atölye   :   4  saat
İnsanın Sanatsal Gelişimi   :   2 saat
Estetik   :   3 saat
Müze Eğitimi ve Uygulamaları   :   4 saat
Öğrt. Tekn. Ve Materyal Gelş.   :   4 saat
Sanat ve Toplum   :   2 saat

Toplam   :   25 saat

————————————————————–

Bahar Yarıyılı (6)

Ana Sanat Atölye   :   6  saat
Seçmeli Ana Sanat Atölye   :   4  saat
Sanat Öğretiminde Uygulamalar   :   4 saat
Sanat Eleştirisi   :   3 saat
Sınıf Yönetimi   :   4 saat
Özel Öğretim Yöntemleri I   :   4 saat
Mesleki Yabancı Dil   :   2 saat

Toplam   :   27 saat

————————————————————–

Dördüncü Yıl

Güz Yarıyılı (7)

Ana Sanat Atölye   :   6  saat
Seçmeli Ana Sanat Atölye   :   4  saat
Sanat Öğretiminde Uygulamalar  II   :   4 saat
Sanat Öğretimi Deneyimi   :   4 saat
Okul Deneyimi II   :   5 saat
Özel Öğretim Yöntemleri II   :   4 saat
Mesleki Yabancı Dil   :   2 saat

Toplam   :   29 saat

————————————————————–

Bahar Yarıyılı (8)

Ana Sanat Atölye   :   6  saat
Seçmeli Ana Sanat Atölye   :   4  saat
Rehberlik   :   3 saat
Öğretmenlik Uygulaması   :   8 saat

Toplam   :   21 saat

————————————————————–
(8)Buca Eğitim Fakültesi Kataloğu 2001-2002, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2001

Bologna süreci kapsamında, Yeniden Yapılanma Programı’nda yapılan değişiklik ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sanatosu’nun 03. 06.2014 tarih ve 425/03 sayılı kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren, zorunlu ve seçmeli dersler ile AKTS kredileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci Yıl

Güz Yarıyılı  (1)

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I   :   2 saat
Eğitim Bilimlerine Giriş   :   3 saat
Desen I   :   4 saat
Perspektif   :   3 saat
Temel Tasarım I   :   8 saat
Türkçe I; Yazılı Anlatım   :   2 saat
Yabancı Dil   :   3 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Seçmeli Desen I   :   3 saat
Artistik Anatomi   :   3 saat
Form ve İnşa I   :   3 saat
Görsel Algılama   :   2 saat
Lavi   :   3 saat
Sanat İzleyiciliği I   :   3 saat

————————————————————–

Bahar Yarıyılı  (2)

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II   :   2 saat
Eğitim Psikolojisi   :   3 saat
Desen II   :   4 saat
Sanat Tarihine Giriş   :   2 saat
Temel Tasarım II   :   8 saat
Türkçe II; Sözlü Anlatım   :   2 saat
Yabancı Dil   :   3 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Seçmeli Desen II   :   3 saat
Erken Dönem Türk Kültürü, Mitoloji   :   1 saat
Form ve İnşa II   :   3 saat
Mitoloji   :   1 saat
Renk Kuramları   :   1 saat
Sanat İzleyiciliği  II   :   3 saat

————————————————————–

İkinci Yıl

Güz Yarıyılı  (3)

Bilgisayar I   :   4 saat
Öğretim İlke ve Yöntemleri   :   3 saat
Sanat Atölye I   :   10 saat
Batı Sanatı Tarihi I   :   3 saat
Yazı   :   3 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Desen III   :   3 saat
Baskıresim Tarihi   :   2 saat
Grafik Tasarım Tarihi   :   2 saat
Heykel Tarihi   :   2 saat
Heykel ve Çevre   :   3 saat
Grafik Tasarım İlke ve Elemanları   :   3 saat
İkonografi   :   1 saat
Modelaj   :   3 saat
Serigrafi   :   3 saat
Tipografi ve Sayfa Düzeni I   :   3 saat
Mesleki Yabancı Dil   :   1 saat
Çocuk ve ergen Ruh Sağlığı   :   2 saat
İnsan İlişkileri ve İletişim   :   2 saat

————————————————————–

Bahar Yarıyılı  (4)

Bilgisayar II   :   4 saat
Öğretim Tek. Ve Materyal Tasarımı   :   4 saat
Sanat Atölyesi   :   10 saat
Çocuğun Sanatsal Gelişimi   :   2 saat
Batı Sanatı Tarihi II   :   3 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Desen IV   :   3 saat
Alçı Kalıp Tekniği   :   2 saat
Baskıresim Teknolojisi   :   2 saat
Grafik Tasarım Teknolojisi   :   2 saat
Çağdaş Türk Heykeli   :   1 saat
Grafik Tasarım İlke ve Elemanları II   :   3 saat
Resim Teknikleri   :   2 saat
Serigrafi II   :   3 saat
Tipografi ve Sayfa Düzeni II   :   3 saat
Mesleki Yabancı Dil   :   1 saat

————————————————————–

Üçüncü Yıl

Güz Yarıyılı  (5)

Sınıf Yönetimi   :   2 saat
Sanat Atölyesi III   :   10 saat
Özel Öğretim Yöntemleri I   :   4 saat
Bilimsel Araştırma Yöntemleri   :   2 saat
Türk Sanat Tarihi   :   3 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Desen V   :   3 saat
Ağaç Heykel Teknikleri   :   3 saat
Çağdaş Baskı Teknikleri   :   2 saat
Dijital İllüstrasyon I   :   3 saat
Eklibris I   :   3 saat
Fotoğraf   :   3 saat
Hareketli Medya Grafiği I   :   3 saat
Seramik Heykel I   :   3 saat
Litografi I   :   3 saat
Resim Sanatında Analitik Çözümleme   :   3 saat
Suluboya Resim I   :   3 saat
Sanat uygulamaları   :   3 saat

————————————————————–

BaharYarıyılı  (6)

Sanat Atölye IV   :   10 saat
Ölçme ve Değerlendirme   :   3 saat
Türk Eğitim Tarihi   :   2 saat
Çağdaş Sanat   :   3 saat
Özel Öğretim Yöntemleri II   :   4 saat
Topluma Hizmet uygulamaları   :   3 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Desen VI   :   3 saat
Çağdaş Sanat ve Yorumu   :   3 saat
Dijital İllüstrasyon II   :   3 saat
Ekslibris II   :   3 saat

————————————————————–

Fresko Duvar Resmi   :   3 saat
Çağdaş Heykel   :   2 saat
Litografi II   :   3 saat
Hareketli Medya Grafiği II   :   3 saat
Suluboya Resim II   :   3 saat
Seramik Heykel II   :   3 saat
Çağdaş Türk Sanatı   :   2 saat
Üç Boyutlu Sergileme Grafiği   :   3 saat

————————————————————–

Dördüncü Yıl

Güz Yarıyılı  (7)

Sanat Atölye   :   10 saat
Özel Eğitim   :   2 saat
Rehberlik   :   3 saat
Okul Deneyimi   :   5 saat
Müze Eğitimi ve Uygulamaları   :   4 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Desen VII   :   3 saat
Ambalaj Tasarımı I   :   3 saat
Deneysel Özgünbaskı I   :   3 saat
Tanıtım Fotoğrafçılığı I   :   3 saat
Hareketli Medya Grafiği III   :   3 saat
Marka İmajı Yaratmak ve Reklamcılık   :   2 saat
Etiket Tasarımı ve Baskı Çözümleri I   :   3 saat
Web Tasarımı I   :   3 saat
Metal Heykel Tekniği   :   3 saat
Sanatta Yeni Yönelimler   :   2 saat

————————————————————–

Dördüncü Yıl

Güz Yarıyılı  (8)

Sanat Atölye VI   :   10 saat
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi   :   2 saat
Sanat Felsefesi   :   2 saat
Sanat Eleştirisi   :   2 saat
Öğretmenlik Uygulaması   :   8 saat

————————————————————–

Seçmeli Dersler

Desen VIII   :   3 saat
Ambalaj Tasarımı II   :   3 saat
Deneysel Özgünbaskı   :   3 saat
Tanıtım Fotoğrafçılığı II   :   3 saat
Masaüstü Yayıncılık   :   2 saat
Hareketli Medya Grafiği IV   :   3 saat
Etiket Tasarımı ve Baskı Çözümleri II   :   3 saat
Web Tasarımı II   :   3 saat
Portfolyo Tasarımı   :   3 saat
Maske ve Küçük Heykel   :   3 saat
Günümüz Sanatı   :   3 saat

 

——————————————————————

 

 (9) http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/eng/bolum_1113_eng.html

 

 2014-2015 Öğretim yılı Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı:

 

K-12’ler için sanatçı-öğretmen yetiştirme programı ve Buca Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fakülte, İngiliz Levanten ailesi Rees’lere ait bir köşk ve onun geniş bahçesinde yer almaktadır. Köşk restore edilerek  30 Kasım 1959 yılında İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. 9 öğretmen ve sadece 60 öğrenciyle öğretime başlayan enstitünün bugün fakülte olarak 300 den fazla öğretim elemanı ve kayıtlı 8 binden fazla öğrencisi bulunmaktadır. Adı önce Buca Eğitim Enstitüsü, ardından Buca Yüksek Öğretmen Okulu ve nihayet 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne  bağlanmasıyla Buca Eğitim Fakültesi adını almıştır.

1965 yılında sanat ve kuramsal derslerin  işlenebilmesine uygun, özel binasında Resim-İş bölümü açılmıştır. Geniş ve oldukça aydınlık, onikişer kişilik atölyeleri, 200 kişilik konferans salonu, yönetim odaları, derslikleri ve 200m. karelik sanat galerisi, tam donanımlı fotoğraf stüdyosu, litografi, serigrafi, gravür atölyeleri, heykel ve özel projelendirilmiş desen atölyesi, Plastik Sanatlar Arşivi ve nitelikli öğretim elemanları sayesinde, K-12 ler için  sanatçı/öğretmen yetiştiren,  Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmuştur.

Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda  sanat eğitimi, kuramsal ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Öğrenciler 1. yıl tercih yapmaksızın  Temel Tasarım, Desen, Form-İnşa, Sanat İzleyiciliği gibi dersleri ortak  alarak, sanatın  temel disiplinlerini öğrenerek ve kendi becerilerine göre, Grafik Tasarım, Resim, Heykel ve Baskıresim Ana Sanat Atölyelerinden birini seçerler. 2. yıldan itibaren de seçtikleri  sanat alanında hem sınıf içi/sınıf dışı uygulamalarla hem de alanla ilgili kuramsal bilgileri edinerek ilerler. Bunların yanısıra 8 yarıyıla dağılmış olarak, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Okul Deneyimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Eğitim Bilimlerine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme gibi dersleri başarmak zorundadırlar.  Sanat uygulamaları eleştirel bir ortamda yürütülür. Ortaya çıkan çalışmalar kişisel ya da grup etkinlikleri olarak sanat galerisinde ya da koridor sergileri olarak izleyicilere sunulur. Yapılan eleştiri ve yorumlar, öğrencilere yol göstermesi bakımından önem kazanır. Ana Sanat Atölye dersleri, öğrencilerin hem soyut, hem de somut kavramlarla düşünebilmesini sağlayan kuramsal ve uygulamalı bir çağdaş sanat eğitimini gerektirir. Sanat uygulamaları, sanat felsefesi ve düşünce temellerine dayalı olarak, klasik tekniklerin (pentür, suluboya, baskıresim, heykel) yanısıra, Kavramsal Sanat, Enstelasyon, Digital Sanat, Hareketli Medya Tasarımları, 3D Uygulamaları, Fotoğraf  ve Görsel Manuplasyonlar gibi çağdaş sanat uygulamalarını da içerir. Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı  bunlar için gerekli olan alt yapı ve teknolojik olanaklara  sahiptir. Örneğin; bilgisayarlar ve wireless internet bağlantısı öğrencilerin alanla ilgili kapsamlı araştırma ve sunum yapmalarına olanak sağlamaktadır. Yanısıra bir Avrupa Birliği eğitim programı olan, yüksek öğretim kurumlarının işbirliğine yönelik, karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişimini öngören Erasmus programına dahil olmak, K-12 branş öğretmeni olmaya aday öğrencilerin vizyonlarını uluslararası bir düzeye yükseltmektedir.

Ayrıca 6.yarıyılda öğrenciler belirli sürelerle, önceden belirlenmiş K-12’ lerde uygulamalar ve staj yapar. Bu öğretmenlik deneyimleri, örnek bir ders vermeyle sona erer.

Bugün, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı, uygulanmakta olan Yeniden Yapılanma Süreci’nde yapılmış olan güncellemeler sayesinde,  sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle hem ulusal ve hem de uluslararası standartları yakalamış, interaktif medyayı kullanan, eğitim alanındaki yenilikleri izleyen, onlara uyum sağlayan, yenilikçi, yaratıcı, sanatsal dünya görüşü gelişmiş ve K-12 öğrencileriyle kolayca iletişim kuran ve onların yaratıcı kişiliklerinin gelişimine katkıda bulunabilen öğretmenler mezun etmektedir.

 

–/–